Forretningsbetingelser

Nærværende forretningsbetingelser er gældende for enhver sag eller opgave som LegalBase Advokatfirma påtager sig, medmindre andet er aftalt skriftligt.

Alle virksomhedens advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er medlem af Advokatsamfundet.

LegalBase Advokatfirma har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler. Ansvarsforsikringen dækker udøvelse af al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Ansvarsforsikringen og garantien er tegnet i CNA Insurance Company Limited.

Offentlig og Forsikringsdækket retshjælp

Når LegalBase Advokatfirma påtager sig en opgave for en klient, undersøger vi i hvilket omfang, der kan opnås offentlig eller forsikringsmæssig retshjælp ifølge gældende lov eller en forsikring tegnet af klienten. Hvis salær skal udredes foreløbigt eller endeligt af det offentlige eller af et forsikringsselskab, vil klienten blive orienteret om principperne for fastsættelse af vederlaget mv.

De Advokatetiske regler

Alle danske advokater er underlagt retsplejelovens regler om bl.a. god advokatskik. Advokatrådet fører tilsyn med overholdelse af god advokatskik og har udarbejdet de advokatetiske regler, som stiller strenge krav til advokaters professionelle standard og etik. Advokatnævnet påser overholdelse af god advokatskik og kan pålægge sanktioner, hvis reglerne overtrædes.

Man kan læse mere om de advokatetiske regler og Advokatrådet på www.advokatsamfundet.dk. På www.advokatnaevnet.dk kan man læse mere om god advokatskik og klageadgang mv.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af LegalBase Advokatfirma og/eller utilfredshed med en advokats adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk

Sagens modtagelse

Ved modtagelsen af en sag undersøger vi, om vores bistand vil indebære en interessekonflikt i forhold til andre af vores klienter.

LegalBase Advokatfirma er som alle advokatfirmaer undergivet de forpligtelser, der følger af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Dette indebærer, at vi er forpligtet til at indsamle og opbevare identitetsoplysninger på alle vores klienter i 5 år fra klientforholdets ophør. Derfor skal klienter ved oprettelsen af en sag oplyse navn, adresse og CPR- eller CVR-nr. og i fornødent omfang vise dokumentation herfor. For selskabers vedkommende skal der tillige foreligge oplysninger og dokumentation for reelle ejerforhold.

Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme forpligter desuden LegalBase Advokatfirma til at undersøge transaktioner, hvis der opstår mistanke om, at de har tilknytning til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. I den forbindelse kan LegalBase Advokatfirma også være forpligtet til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet eller Advokatsamfundet.

Honorar

LegalBase Advokatfirma afregner som udgangspunkt opgaverne efter medgået tid. Der tages ved afregningen desuden hensyn til en række faktorer, herunder opgavens kompleksitet, sagsgenstandens størrelse, behovet for specialviden ved opgavens løsning, det med sagen forbundne ansvar, tidspres og det opnåede resultat.

Ud over honoraret betales alle udlæg og sagsrelaterede omkostninger af klienten.

Betalingsbetingelserne er netto 8 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter som følger: Forbrugere/private: Referencesats med et tillæg på 8 %, jf. rentelovens § 5, stk. 1. Erhvervsdrivende: 2 % pr. påbegyndt måned.

Depositum

Det forbeholdes i visse situationer at kræve depositum til sikkerhed for omkostninger forbundet med sagen samt salær. Deposita er sikret på linje med klientmidler.

Klientmidler

Alle midler tilhørende vores klienter behandles efter Advokatsamfundets regler om behandling af klientmidler. Midlerne indsættes på en klientkonto hos vores bankforbindelse.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Lovvalg og værneting

Eventuelle tvister om LegalBase Advokatfirma´s rådgivning er undergivet dansk ret og danske domstoles enekompetence.

Firmaoplysninger

LegalBase Advokatfirma
v/Claes Hahn Balle

Bredgade 30
1260 København K

CVR- nr. 26 67 32 24

mail@legalbase.dk

Driftskonto

Nykredit
Reg. nr. 5470
Kontonr. 0001782073
IBAN DK9354700001782073
BIC/SWIFT NYKBDKKK

Klientkonto
Reg. nr. 5470
Kontonr. 0001813742
IBAN DK8554700001813742
BIC/SWIFT NYKBDKKK

Alle virksomhedens advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er medlem af Advokatsamfundet.

LegalBase Advokatfirma har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler. Ansvarsforsikringen dækker udøvelse af al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Ansvarsforsikringen og garantien er tegnet i CNA Insurance Company Limited.